Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Λί­γο έ­ξω α­πό το χω­ριό του Σμαρ­δά­κι­του, μέ­σα στο κα­τη­φο­ρι­κό και στε­νό δρο­μά­κι που ο­δη­γεί στο λα­γκά­δι και α­πό ε­κεί στην το­πο­θε­σί­α Χορ­δά­κια, βρί­σκε­ται κτι­σμέ­νο το ι­διό­κτητο εκ­κλη­σά­κι της Πα­να­γί­ας, που από τό­τε που υ­πάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ες γι’ αυ­τό, ο­νο­μα­ζό­ταν “Κά­τω Κιου­ρά”.
Το ό­νο­μα “Κιου­ρά” α­πο­δί­δε­ται α­πό τους κα­θο­λι­κούς της Τή­νου στην Πα­να­γί­α και σ’ ε­κεί­νους τους να­ούς της που εί­ναι α­φιε­ρω­μέ­νοι στο Γε­νέθλιό της (8 Σε­πτεμ­βρί­ου)[8]. Λέ­γε­ται “Κά­τω -”, πι­στεύ­ω, σε σχέ­ση με την εκ­κλη­σί­α της Κυ­ράς Θε­οτό­κου που βρί­σκε­ται κτι­σμέ­νη σε υ­ψη­λό­τε­ρο ση­μεί­ο του βου­νού, έ­στω και α­πό την άλ­λη πλευ­ρά. Και η Κυ­ρά Θε­ο­τό­κος, που α­νή­κει σή­με­ρα στην Ι. Μο­νή Κε­χρο­βου­νί­ου, κά­ποια στιγ­μή (αρ­χές του 18ου αιώ­να) βρι­σκό­ταν σε σχέ­ση με το Σμαρ­δάκι­το, ό­πως φα­νε­ρώ­νει δή­λω­ση της Μα­ριέτ­τας χή­ρας Γε­ωρ­γί­ου Κυ­νη­γού, μη­τέ­ρας των ι­διο­κτη­τών της εκ­κλη­σί­ας στις 27 Νο­εμ­βρί­ου 1700[9].

Η Κά­τω Κιου­ρά δεν ή­ταν πο­τέ ε­νο­ρια­κή, αλ­λά πά­ντα ι­διό­κτη­τη. Ως πρώ­τοι γνω­στοί ι­διο­κτή­τες της α­να­φέ­ρο­νται στα 1772 “οι κύ­ρι­οι Περ­πι­νιά­νη”, μια α­πό τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες οι­κο­γέ­νειες της Τή­νου κα­τά τη διάρ­κεια της βε­νε­το­κρα­τί­ας, οι ο­ποί­οι, ό­μως, την εί­χαν ε­γκα­τα­λεί­ψει και α­πό ευ­λά­βεια τη συ­ντη­ρού­σαν, χω­ρίς υ­πο­χρε­ώ­σεις ή πλε­ο­νε­κτή­μα­τα ο Γε­ώρ­γιος Πρα­σά­κης (πι­θα­νό­τα­τα πα­ρωνύμιο και ό­χι οι­κο­γε­νεια­κό ε­πί­θε­το) και η Αν­νέ­ζα Μου­γκέ­τη. Στα 1784 α­να­φέ­ρε­ται ο ε­νο­ρί­της Μάρ­κος Κρη­τι­κός του Πέ­τρου να έ­χει υ­ποχρέ­ω­ση να τε­λεί ε­κεί μια Λει­τουρ­γί­α το χρό­νο, α­πό οι­κο­γε­νεια­κό λε­γά­το και έ­να αιώ­να αρ­γό­τε­ρα φαί­νε­ται ι­διο­κτη­σί­α αυ­τής της οι­κο­γέ­νειας, α­φού ως ιδιο­κτή­τρια  πλέ­ον, στα 1867, φαί­νε­ται η Άγ­γε­λα Κρη­τι­κού.  Φαί­νε­ται πως η οικο­γέ­νεια προί­κι­σε την εκ­κλη­σί­α με έ­να χω­ρά­φι στο Μύ­λο, και κά­ποιο μέ­λος της θέ­σπι­σε ως υ­πο­χρέ­ω­ση να α­νά­βει το κα­ντή­λι κά­θε σαβ­βα­τό­βρα­δο και τε­λεί μια Λει­τουρ­γί­α κά­θε 8 Σε­πτεμ­βρί­ου, στην η­μέ­ρα της γιορ­τής της.

Ση­με­ρι­νή ι­διο­κτή­τρια εί­ναι η ε­νο­ρί­τισ­σα του Σμαρ­δά­κι­του κ. Ε­λέ­νη Καυ­κα­λά, που τη­ρεί την ί­δια υ­πο­χρέ­ω­ση α­κό­μα. Η εκ­κλη­σί­α αυ­τή εί­ναι ι­διαί­τερα α­γα­πη­τή σε ό­λους τους ε­νο­ρί­τες και πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι εί­ναι ι­διό­κτητη, με τη βο­ή­θεια ό­λων των ε­νο­ρι­τών α­να­και­νί­στη­κε πριν με­ρι­κά χρόνια, όπου τελείται η Θ. Λειτουργία με την απαγγελία του Αγ. Ροδαρίου κατά το μήνα Μάιο. Την εικόνα και το ξύλινο ιερό Βήμα φρόντισε η οικογ. Μιχαήλ Γιαννησόπουλου και Μαίρης Δαβερώνη.


Τμήμα από το βιβλίο Μικρή Ιστορία του Σμαρδακίτου Της Τήνου. του π. Μάρκου Φώσκολου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Tο smardakito.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο.
Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Τέλος τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.

Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:
mftinos@gmail.com

 
Top