Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Μιας ε­ξαρ­χής που α­να­φέ­ρε­ται αυ­τή η εκ­κλη­σί­α κα­τα­γρά­φε­ται α­νά­με­σα σε ε­κεί­νες που α­νή­κουν στην ε­νο­ρί­α. Κτι­σμέ­νη μέ­σα σε αρ­κε­τά με­γά­λο ι­διό­κτη­το χω­ρά­φι στην το­πο­θε­σί­α “Χορ­δά­κια”, εί­ναι εμ­φα­νή τα ση­μεί­α της αρ­χαιό­τη­τάς της: το δά­πε­δό της, α­πό προσχώ­σεις εί­ναι κά­τω α­πό το ε­πί­πε­δο του χω­ρα­
φιού και στο πί­σω μέ­ρος υ­πάρ­χουν υ­πο­λείμ­μα­τα α­πό πα­λαιά θε­μέ­λια άλ­λων κτι­σμά­των, τα ο­ποί­α δεν κα­τα­γράφο­νται στις ε­νο­ρια­κές εκ­θέ­σεις.
Α­κό­μα, στη βό­ρεια πλευ­ρά της εκ­κλη­σί­ας δια­κρί­νε­ται στον ε­ξω­τε­ρι­κό τοί­χο κά­ποιο ση­μά­δι που θα μπο­ρού­σε να φα­νε­ρώνει πως το μι­κρό αυ­τό ε­ξωκ­κλή­σι ή­ταν κά­πο­τε με­γα­λύ­τε­ρο. Σήμερα το εκκλησάκι ανήκει στο ρυθμό της επιπεδόστεγης βασιλικής με πρόβολο (κρέμαση) και κτιστά εσωτερικά καθίσματα.

Η πα­λαιό­τε­ρη ει­κό­να του Α­γί­ου εί­χε σχε­δόν ε­ξα­φα­νι­στεί α­πό το χρόνο και α­πό την υ­γρα­σί­α. Για το λό­γο αυ­τό κα­τα­σκευά­στη­κε στη δε­κα­ε­τί­α του 1960-70 μια νε­ό­τε­ρη ει­κό­να α­πό τον τη­νια­κό ζω­γρά­φο Που­κα­μι­σά, που α­πει­κο­νί­ζει τον κοι­νο­βιάρ­χη Ά­γιο Α­ντώ­νιο α­νά­με­σα σε λο­γής ζώ­α, σύμ­φω­να με το βί­ο του. Ό­πως πα­λαιό­τε­ρα έ­τσι και σή­με­ρα τε­λεί­ται η Θ. Λει­τουρ­γί­α μια φο­ρά το χρόνο στη γιορ­τή του Α­γί­ου (17 Ια­νουα­ρί­ου). Πα­λαιό­τε­ρα υ­πήρ­χε και η υ­πο­χρέ­ω­ση να τε­λεί­ται και μια δεύ­τε­ρη Λει­τουρ­γί­α, κα­τά την ε­ορ­τή του Αγ. Α­πο­στό­λου Βαρθο­λο­μαί­ου. Α­πό το υ­πάρ­χον, τό­τε, α­μπέ­λι του χω­ρα­φιού (σή­με­ρα εί­ναι βο­σκή) προ­σφέ­ρο­νταν κρα­σί στα μέ­λη της α­δελ­φό­τη­τας του Αγ. Α­ντω­νί­ου στην ε­ορ­τή του Α­γί­ου. Έ­να δεύ­τε­ρο χω­ρά­φι που εί­χε η εκ­κλη­σί­α, πουλή­θη­κε για την α­νέ­γερση του νέ­ου ε­νο­ρια­κού να­ού, στα 1795.


Τμήμα από το βιβλίο Μικρή Ιστορία του Σμαρδακίτου Της Τήνου. του π. Μάρκου Φώσκολου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Tο smardakito.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο.
Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.
Τέλος τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.

Όσοι επιθυμούν να παίρνουν τις αναρτήσεις από το μπλογκ μπορούν να το κάνουν ελεύθερα με την παράκληση όπως σαν πηγή ενημέρωσης να αναφέρουν το ιστολόγιο μας.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας:
mftinos@gmail.com

 
Top